Kennismaken

Medezeggenschapsraad

IMG_4473

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen die te maken hebben met het onderwijs of met de school zelf. De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de leerlingen (via de ouders) en de leerkrachten bij deze besluitvorming.

De MR bestaat uit twee ouderleden (door alle ouders gekozen) en twee personeelsleden (door het personeel gekozen). Elk MR-lid heeft een zittingsduur van drie jaar, waarna hij of zij zich herkiesbaar kan stellen.

Momenteel bestaat de MR uit de volgende leden:

Oudergeleding

  • Mariska van Es (moeder van Haeden en Hailey)
  • Bas Suurland (vader van Daan en Thijs), ook GMR-lid

Personeelsgeleding

  • Tamara Elenbaas, voorzitter
  • Chantal Vermaas, secretaris

De GMR is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, en wordt gevormd door alle scholen die deel uitmaken van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen (OcTHO).

Taken MR

De MR heeft met name de taak de ideeën van de organisatie op beleidsmatig gebied te controleren. Zij denkt gevraagd en ongevraagd mee bij alles wat op school speelt. De MR vindt het belangrijk reeds in een vroegtijdig stadium bij ontwikkelingen te worden betrokken en een actieve rol te spelen.

Voorbeelden zijn:

  • vakantierooster
  • personeelsbeleid
  • communicatiestructuur
  • schoolplan
  • onderwijskundige doelstellingen

Activiteitenplan met vergaderdata

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd in de activiteiten en gesprekspunten van de MR, en wil je eens een vergadering bijwonen? Dan ben je van harte welkom.

Wij zijn blij je via de website te kunnen informeren over de gang van zaken binnen de MR en staan altijd voor je klaar om eventuele vragen te beantwoorden.

Je kunt contact opnemen met de MR via c.vermaas@octho.nl.

Onze missie en visie

Het lesgeven is de kern van ons werk. Belangrijk daarbij is dat we oog hebben voor ieder kind.

Schrijf je in

Ben je overtuigd dat onze school de beste optie is voor jouw kind? Schrijf je kind in.