MR

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) regelt de medezeggenschap in het primair, het speciaal en het voortgezet onderwijs.

De medezeggenschapsraad op De Eevliet bestaat uit twee ouders en twee teamleden. Daarnaast worden de vergaderingen ook bijgewoond door de schooldirecteur, die binnen de MR een adviserende rol heeft.

Elk MR lid heeft een zittingsduur van 3 jaar, waarna betreffende MR-lid zich weer verkiesbaar kan stellen.

Momenteel wordt de medezeggenschapsraad gevormd door de volgende leden:

Ouderleden:
Marco Jansen (lid GMR)
Bas Suurland

Teamleden:
Chantal Vermaas (secretaris)
Tanny de Kok (lid GMR)

De MR houdt zich bezig met algemene zaken binnen de school zoals het schoolplan, het vakantierooster, Tussenschoolse Opvang (TSO), het jaarverslag van de stichting Octho e.d.
Daarnaast wordt er tijdens de MR vergaderingen altijd uitgebreid stilgestaan bij de zaken die binnen de GMR spelen.

De GMR is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, en wordt gevormd door alle scholen die deel uitmaken van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen (OCTHO).

Meer algemene informatie over de werkzaamheden en bevoegdheden van de (G)MR vindt u op de website van Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Bent u geinteresseerd in de activiteiten en gesprekspunten van de MR, en wilt u eens een vergadering bijwonen, u bent van harte welkom.

Wij zijn blij u via de website te kunnen informeren over de gang van zaken binnen de medezeggenschapsraad en staan altijd voor u klaar om eventuele vragen te beantwoorden.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl