Unit 2


Het onderwijs in unit 2 (groepen 4 t/m 8) 

Er is bewust gekozen voor een unit waarin veel verschillende jaargroepen bij elkaar zitten. Het biedt mogelijkheden om kinderen instructie te geven en te laten samenwerken op het niveau en tempo dat bij hen past.

Unit 2 start ook gezamenlijk aan een grote groepstafel. Belangrijke mededelingen, actualiteiten en de dag-planning worden met de kinderen besproken. Na de opening start het eerste werkblok. Groepjes kinderen krijgen taal- en/of rekeninstructie aan de instructietafels. Als kinderen de instructie gehad hebben, gaan zij aan de slag met een zelfstandig werkenrooster.
De kinderen worden tijdens het zelfstandig werken begeleid door een tweede leerkracht of onderwijsassistent. Na de korte pauze volgt een tweede werkblok tot aan de middagpauze.
Na de middagpauze komen vooral de creatieve vakken, Engels en het thematisch werken aan bod. Hierbij wordt natuurlijk wel rekening gehouden met de niveauverschillen tussen de kinderen. 

Rekenen
De methode die voor rekenen wordt gehanteerd is “Wereld in getallen”. Kinderen volgen instructie waarbij de leerkracht gebruik maakt van digibord-software.

De verwerking van de opdrachten gaat volledig digitaal!
Ieder kind heeft een eigen tablet waarop de sommen (al dan niet met uitrekenpapier) worden gemaakt. Wij gebruiken hiervoor de tablets van Snappet (www.snappet.nl). De leerkracht kan de vorderingen van de leerlingen live-time volgen. Het programma zorgt ervoor dat de leerling op zijn/haar niveau verder kan werken.

Iedere dag zal er minimaal een uur aan rekenen worden besteed. In Unit 1 wordt de basis gelegd. In Unit 2 leren zij traditionele ‘tafels’ (groep 4) en wordt onder andere een begin gemaakt met cijferen (groep 5). Het ‘onder–elkaar’ rekenen en alle tafels worden geautomatiseerd. In alle groepen wordt er d.m.v. projecttaken aan het inzichtelijk rekenen gewerkt en is er extra aandacht voor meten, tijd en geld. Als de kinderen dan na groep 8 de school verlaten, kunnen ze de sommen over breuken, procenten en verhoudingen zonder al te veel problemen oplossen.

Taal
Wij werken met de methode “Taal op maat” en “Spelling op maat” om zowel de mondelinge als de schriftelijke taalvaardigheid te stimuleren.
Deze methode is gericht op communicatie, waardoor er een accent ligt op de mondelinge taalvaardigheid zoals gesprekstechnieken. De schriftelijke taalvaardigheid bestaat onder andere uit stellen, woordsoortkennis, zinsbouw en zinsontleding. Daarbij speelt het op de juiste wijze schrijven van (werk)woorden ook een rol.
In de methode wordt ook veel aandacht besteed aan woordenschatuitbreiding. Hierin is een volledig geïntegreerde woordenschatlijst opgenomen. Deze wordt door ons als basis-woordenschatlijst gehanteerd.
Verder is er aandacht voor het juiste taalgebruik in de juiste situatie, bijvoorbeeld: Wat zeg je tegen een onbekende oudere?
De verwerking van de taalopdrachten is ook deels gedigitaliseerd. We gebruiken, net als bij rekenen, de tablets van Snappet voor de verwerking van spelling- en taaloefeningen.

Lezen
Bij het leesonderwijs maken we gebruik van de methode “Tekstverwerken”. Hierin komen de volgende aspecten van het lezen aan de orde: begrijpend lezen, verwerven van informatie en leesbevordering. Het aspect “technisch lezen” wordt gedaan met de methode “Timboektoe”.
Een goede leesvaardigheid is belangrijk voor het plezier dat je er van kunt hebben, maar het is ook nodig bij bijna alle schoolvakken. Om het leesplezier te bevorderen werken wij met leesvriendjes. Ook het niveaulezen is in het weekrooster opgenomen.
We zorgen ervoor dat kinderen boeken lezen die niet te moeilijk, maar ook niet te gemakkelijk zijn. Daarom hebben wij boekjes die op het belevingsniveau van de kinderen zijn geschreven. De leerlingen worden 2 á 3x per jaar getoetst. De toetsen die wij afnemen zijn de AVI-toetsen. Daarmee kunnen we de leesontwikkeling op de voet volgen.
De schoolbibliotheek gebruikt voor de aanduiding van de leesniveaus ook de nieuwe AVI-aanduiding, zodat de kinderen ook daar boeken kunnen vinden op hun leesniveau. 

Tevens hebben wij een uitleenfunctie van de bibliotheek. Bij het sluiten van de bibliotheek in Poortvliet bleek er geen alternatief op het
dorp meer te zijn om boeken te lenen. Middels het gratis jeugdabonnement van Bibliotheek Oosterschelde kunnen de kinderen boeken lenen via school. De Bibliotheek zorgt zelf voor een wisseling van de collectie.

Ook kennen wij het leesvriendje project. Hierbij gaat 6 x per jaar een leerling van Unit 2 lezen met een leerling uit Unit 1 of voorlezen op het kinderdagverblijf in Poortvliet. De bovenbouw leerling bereidt een prentenboek voor. Zij lezen dit goed door en proberen ook met stemmetjes, intonatie, volume e.d. te werken. Tevens bedenken zij een aantal vragen bij het boek, zodat er een leergesprek tussen de leesvriendjes ontstaat. Tijdens dit gesprek kunnen beide kinderen veel van elkaar leren op diverse gebieden. Ook ontwikkelt dit het schoolbesef voor de leerlingen en leren ze beter rekening met elkaar te houden.

Schrijven
De kinderen leren op de Eevliet schrijven met de methode “Schrijven in de basisschool”. De methode begint met voorbereidende schrijfoefeningen, de vorm van de letters en het aan elkaar leren schrijven van woordjes en zinnen in Unit 1. In Unit 2 komen daar de hoofdletters bij (groep 4). De methode heeft oefenstof tot en met groep 8.

Studievaardigheden
In de groepen 5 t/m 8 wordt de methode Blits gebruikt. Deze methode sluit volledig aan bij de Cito toets studievaardigheden en de Eindtoetsen van Cito.

Oriëntatie op mens en wereld
Net als Unit 1, werkt ook Unit 2 met thema’s waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek verweven zitten. De kinderen werken aan vooraf opgestelde doelen die op hun themakaart staan beschreven. Ze moeten m.b.v. werkstukken, presentaties, toetsjes e.d. laten zien dat zij de doelen behaald hebben. Net als bij Unit 1, gaat het niet alleen om het vergaren van kennis. Ook in Unit 2 wordt er aandacht besteed aan samenwerking, opzoekvaardigheden, kritisch leren denken, presenteren, mind-mappen e.d.

Verkeer
We werken met de methode: “Klaar-over” voor de gehele school.

Bewegingsonderwijs
Alle groepen hebben 1½ uur per week gymnastiek, verdeelt over 2x 45 minuten. In die lessen wordt aandacht besteed aan de verschillende bewegingsvormen zoals rollen, klimmen, duikelen, springen met en zonder toestellen. Daarnaast zijn er lessen waarin allerlei spelvormen worden aangeleerd met en zonder materialen. Accent ligt daarbij op samenspel en sociaal gedrag. Deze lessen worden gegeven van uit het handboek: Doorgaande leerlijnen bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs. Dit is zowel voor Unit 1 als Unit 2. De lessen worden gegeven in de gymzaal aan de Burgemeet.

Godsdienstonderwijs
In de groepen 5, 6, 7 en 8 is er de mogelijkheid om 1 x in de week een half uur godsdienst te volgen. U geeft zelf aan of u wenst dat uw kind hieraan deelneemt. De vorm en inhoud van deze lessen vallen onder verantwoording van Dienstencentrum GVO & HVO en worden gegeven door een door hen aangewezen persoon. Volgt uw kind deze lessen niet, dan volgt hij/zij ALV. Dit staat voor Algemeen Levensbeschouwelijke Vorming. Hier werken we met de methode “Wat geloof jij?” en “Wereldwijd geloven”. Bij deze lessen komen de grote wereldgodsdiensten aan bod en wordt er aan filosofie gedaan met de hoogste groep.

Computer in de school
Naast de tablets die Unit 2 gebruikt, beschikken wij ook over een computerhoek waar rustig op de computer gewerkt kan worden. Voor elke groep zijn een aantal aangepaste programma’s aanwezig waar de leerlingen mee kunnen werken. Ook wordt er gebruik gemaakt van internet. Veelal om informatie te vinden die gebruikt kan worden bij de lesstof. Wij leren de
kinderen hoe zij veilig met internet om moeten gaan. Daarnaast leren de leerlingen computervaardigheden zoals werken met “Word” en “PowerPoint”.

Creatieve vakken
Dit zijn de vakken tekenen, handvaardigheid en muziek.
We besteden ongeveer drie uur per week aan deze vakken. Deze vakken brengen evenwicht in het lesprogramma; niet alleen het leren heeft de nadruk, ook de creatieve vorming. Voor handvaardigheid en muziek beschikken we over de methode uit de serie “Moet je doen”, maar vaak worden de creatieve vakken gekoppeld aan het thema waar op dat moment aan gewerkt wordt.
We laten ook, middels workshops door externen, de kinderen kennis maken met verschillende vormen van dans, muziek en expressie.

Engels 
"Groove me" is een nieuwe methode waarbij kinderen middels actuele liedjes Engels leren. Een volledig digitale methode waarbij ieder kind op zijn/haar eigen niveau kan werken.
Meer informatie op www.groove.me 
 
informatieboekje informatievond unit 2.pdf

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl