Unit 1Het onderwijs in Unit 1 (groepen 1 t/m 3) 

 

De schooldag begint in de kring. We willen de kinderen leren naar elkaar te luisteren. Ze moeten ook leren met elkaar te praten en elkaar vragen te stellen.
Nadat de dag planning met elkaar besproken is, start de eerste werkles. De kleuters gaan aan de slag met een werkje dat voor ze klaar staat of ze mogen zelf een werkje kiezen. Groep 3 krijgt vervolgens instructie taal/lezen of rekenen. Na de instructie kan groep 3 aan de slag met oefeningen die aansluiten op de instructie en gaat de leerkracht de kleuters helpen die dat nodig hebben of zijn er gezamenlijke activiteiten in een kleine kring. Dit zijn bijvoorbeeld taal- of rekenactiviteiten

De activiteiten die kleuters zelf kiezen worden wel bijgehouden, zodat ook daar de nodige variatie in spel en materiaal gerealiseerd kan worden. Het spel is voor jonge kinderen een belangrijke ontwikkelingsactiviteit. In hoeken kunnen allerlei vormen van spel plaatsvinden. Tijdens het spel zijn er mogelijkheden om initiatief te nemen, actief te zijn, te communiceren, gevoelens en ervaringen te uiten, waardoor kinderen van elkaar kunnen leren. Wij proberen bij de kinderen een brede belangstelling te ontwikkelen door uitdagend materiaal aan te bieden.

Voor het einde van de werkles wordt gecontroleerd of de kinderen uit groep 3 de leerstof goed beheersen. Na de werkles gaan we terug in de kring en
krijgen de kinderen de gelegenheid om wat te eten en drinken.
Na de pauze gaan we naar buiten. Hier beschikken we over een tweetal schommels, wip, paardjesmolen, speelhuisje met glijbaan, een aantal fietsen, karren en kruiwagentjes. Bij goed weer gaat ook de zandbak open om lekker te scheppen. Bij regenachtig weer kunnen we natuurlijk niet naar buiten. Dan blijven we binnen in de speelhal. Hier wordt dan klim en klautermateriaal uitgezet. Hiervoor is het handig dat er gymschoentjes aanwezig zijn op school.

Na de pauze volgt een tweede werkles en in de middag een derde werkles. Iedere keer met een zelfde opzet als hierboven, waarbij de ene keer meer keuzevrijheid is dan de andere keer.

In Unit 1 wordt de basis gelegd voor het goed kunnen lezen en rekenen. Kleuters komen al op jonge leeftijd in aanraking met cijfers en letters. Wanneer kleuters al toe zijn aan het leren lezen of eenvoudige sommen willen maken, kunnen zij gedeeltelijk aansluiten bij groep 3. Zij worden niet geremd in hun ontwikkeling. Samenwerking is hierin erg belangrijk en werkt vaak stimulerend. Het is geweldig te zien hoe kinderen uit groep3 bijvoorbeeld voorlezen aan de kleuters.
Ook voor de sterke leerlingen uit groep 3 is er voldoende uitdaging voordat de overstap naar Unit 2 wordt gemaakt.

In Unit 1 zijn er ook gezamenlijke activiteiten zoals knutselopdrachten, muziek, spraaklessen Engels, gymlessen e.d. 
 

Het lokaal is ingedeeld in verschillende hoeken:

De computerhoek (2x):
Op deze computers kunnen de kinderen zelfstandig alleen of met z’n tweeën uit diverse educatieve spellen kiezen, zoals: Bas gaat digitaal, Joep en Peer in het verkeer, lezen met Zoem en leerlingensoftware van “de Wereld in getallen”.

De poppenhoek:
Deze hoek bestaat uit een echt huisje waarbinnen het rollenspel alle kanten op kan. Ook wordt wel eens een deel van de speelhal bij het spel betrokken. Er zijn verkleedkleren, een keukentje, een zitje, poppen en vaak ook materiaal behorend bij het thema.

De lees-, kijk-, schrijfhoek:
Er staat een tafel en stoel met divers schrijf- en stempelmateriaal om het voorbereidend schrijven te oefenen.

De blokkenhoek:
De naam zegt het al, hier wordt met grote of kleine blokken gebouwd dat een hartenlust is. De mooiste creaties mogen natuurlijk een poosje blijven staan om door iedereen bewonderd te worden.

De zand/watertafel:
Lekker kliederen met zand of water wil elk kind wel. Met allerlei klein speelmateriaal wordt ontdekt wat zand of water kan doen.

De verfhoek:
Mooie tekeningen verven als een echte kunstschilder. Deze gaan ook regelmatig mee naar huis.

De kleurhoek:
Op een echt bord krijttekeningen maken of misschien al een beetje schrijven.

De instructiehoek:
Kinderen krijgen hier gerichte instructie op het aanvankelijk leesproces (methode “veilig leren lezen”) en rekenen (methode “Wereld in getallen”).

Verder hebben we nog diverse kasten waar gekozen kan worden uit klein materiaal als lego, knutselen, puzzelen, kleuren,
ontwikkelingsmateriaal, loco, kralenplank, etc. De methode Piramide en schatkist (deze wordt ook gebruikt
bij de peuterzaal en het kinderdagverblijf gebruikt) biedt alle ontwikkelingsgebieden (taal, rekenen, creativiteit, sociaal emotionele ontwikkeling) aan in
thema’s. Thema’s zijn o.a.: water, verkeer, dieren, Sinterklaas, Kerst, de jaargetijden, enz..

Gymles

In de grote gymzaal aan de Burgemeet krijgen de kinderen gymles. De ene keer met de toestellen, de andere keer doen we sport en spel. De nadruk ligt niet alleen op motorische vaardigheden, maar ook op het leren samen spelen en sportief zijn.

Oriëntatie op mens en wereld
Op veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we kinderen kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Soms gebeurt dit door middel van klassengesprekken en schooltelevisie. Maar vooral tijdens het
thematisch werken in de middag, wordt hier specifiek op ingegaan.
Aardrijkskunde, biologie/techniek en geschiedenis zitten verweven in de opdracht die de kinderen uitvoeren. Alles is gekoppeld aan het thema waar ze op dat moment mee bezig zijn. Zo krijg je meer samenhang en is het leren meer betekenisvol.
Het gaat niet alleen om het vergaren van kennis, maar ook om vaardigheden als samenwerking, ontdekken, uitproberen, zoeken, presenteren en kritisch nadenken.

Programmeren

Wij besteden doelbewust aandacht aan nieuwe vaardigheden die aansluiten bij de toekomst van onze kinderen. Zo leren de kinderen
al op een eenvoudige wijze programmeren met de Bee bot. Tevens zijn er enkele programma’s op
de tablet waarin de basis van het programmeren aan bod komt.

Ook de voertaal Engels vinden wij belangrijk om op jonge leeftijd aan te bieden. Middels de methode “Groove me” leren kinderen Engels spreken.
Deze methode is bewezen effectief door muziek te koppelen aan het leren van Engels woorden. deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl